2021.aug.11-től parkolási szolgáltatásunk szünetel!

Minden megkezdett nap díjköteles! Cégünk a 24.00 óra után haza érkező vendégeinek 03.00-ig, a parkolóba érkezőknek pedig 22.00-tól nem számítja az adott napot!  Kérjük, vegye figyelembe, bankkártyát nem áll módunkban elfogadni!

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A szerződés területi hatálya:

Az itt rendezett szabályok a reptéri parkoló céljára bekerített területen érvényesek.

A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés a parkolás megkezdésével az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre a gépjármű szabadtéri parkoltatására, tárolására, megőrzésére, és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi általános feltételek és szabályzatok szerint: 

 • Forgalmi rend
 • Biztonságtechnikai intézkedések
 • Díjszabás
 • Adatkezelés
 • Vegyes rendelkezések

Forgalmi rend

A reptéri parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h.

A parkoló területén a gépjárművek mozgatását, parkolását a személyzet irányítja. A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatók.

A forgalmi rend a reptéri parkoló kapujának elhagyásáig érvényes.

Biztonságtechnikai intézkedések

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez: 

 • a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti.
 • a gépjármű jelenlegi állapotát rögzíti, mely aláírásra kerül mind az üzemeltető, mind az ügyfél által. Az esetleges sérülésekről fénykép készül.
 • a parkolás megkezdésekor az üzemeltető felveszi az ügyfél személyes adatait a parkoló lap kiállításához.

A Teremgarázs igénybevételéhez a kocsikulcsot le kell adni, Tűzvédelmi előírás!

Ha bármilyen utólagos (pajzs, stb.) riasztó van a gépjárműben, legyenek szívesek kikapcsolni azt, vagy jelezni a Parkoló Pláza munkatársának!

A nyári időszakban a gépjárművek mindennap távozási sorrendbe kerülnek, mozgatva vannak, ezt legyenek szívesek tudomásul venni!

Minden be- és kiálláskor legyenek szívesek munkatársaink segítségét kérni!

Az üzemeltető az adatokat kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel és azokat a jogviszony megszűnése után 30 napig őrzi meg, majd megsemmisíti.

Az adatokat, illetve fényképfelvételeket az üzemeltető kizárólag hatósági szerveknek – azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni kizárólag hivatalos az adott hatóság működéséhez szükséges felhasználás céljára.

A parkolás megkezdésekor az üzemeletető a fenti dokumentumok, és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó, illetve az ügyfél adatait. (A parkolás befejeztével az autó átvételére a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.) Járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

A parkoló lapot az ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.

A parkoló lap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért  az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.

Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.

A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható.
Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terhelik.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre.

A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.  A személyzet segíti az ügyfelek biztonságos be- és kiszállását, csomagjaik pakolását.

Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek).
Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

Díjszabás
A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon, illetve irodánkban. Az ügyfél a parkolási díjat távozáskor fizeti meg készpénzben. Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.

Bankkártya elfogadása nem áll módunkban.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.

A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló lapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.

A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező.
Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.
A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.
Az üzemeltető adószáma: 67413966-1-33
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Adatkezelés

Az ügyfél a parkoló foglaglás kitöltésével hozzájárul adatainak a Parkoló Pláza általi tárolására és felhasználására.

Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk tovább, de tájékoztató levelek és hírlevél küldésére felhasználjuk.

A hírlevélről leiratkozás a levél alján található linkkel lehetséges, ami után egy újabb foglalás ismételt feliratkozást jelent.

Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető kötelezettsége:

 • a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban és zárt Teremgarázsban tárolja, 
 • a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló lapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, 
 • a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és 

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló lap megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.

A reptéri parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére – jelen szabályzat betartatásán túl - nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni.

Az üzemeltető – amennyiben a fenti szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

.